Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató

Jelen adatkezelési tájékoztató az alábbi domain-re terjed ki:

https://dreamalu.hu

Amennyiben jelen közleményhez kapcsolódóan kérdése lenne, kérjük, írja meg és megválaszoljuk kérdését.

Adatkezelő elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

Adatkezelő az alábbiakban ismerteti adatkezelési gyakorlatát.

A GAL-LA Betéti Társaság (székhely: 8000 Székesfehérvár, Fő utca 13. Magyarország, cégjegyzékszám: 07 06 002785, adószám: 22039901-2-07; továbbiakban: “Vállalkozó”) jelen adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban: „Tájékoztató”) megalkotásával és elérhetővé tételével biztosítani kívánja az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 számú, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló általános adatvédelmi rendeletben (a továbbiakban: „GDPR”), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (a továbbiakban: „Infotv.”) meghatározott érintetti tájékoztatáshoz való jog megvalósulását.

A Tájékoztató tárgyi hatálya kiterjed a Vállalkozó minden szervezeti egységénél folytatott valamennyi olyan folyamatra, amely során személyes adat kezelése megvalósul. A Tájékoztató időbeli hatálya annak visszavonásig tart. A Vállalkozó fenntartja a jogot jelen Tájékoztató módosítására, az ezzel kapcsolatos értesítésről a módosított Tájékoztató honlapon történő közzétételével gondoskodik.

 1. ADATKEZELŐ

 Az adatok kezelője:

Cégnév: GAL-LA Betéti Társaság

Rövidített név: GAL-LA Bt.

Székhely: 8000 Székesfehérvár, Fő utca 13.

Telephely: 8000 Székesfehérvár, Váralja sor 1-3.

Telefon: +3670-389-5634

E-mail: kerites@dreamalu.hu

Honlap: https://dreamalu.hu

A céget bejegyző hatóság: Székesfehérvári Törvényszék Cégbírósága

Cégjegyzékszám: 07-06-002785

Adószám: 22039901-2-07

 1. II. ÁLTALÁNOS FOGALMAK

[Infotv. 3. §]

1. érintett: bármely információ alapján azonosított vagy azonosítható természetes személy (az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, azonosító szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy fizikai, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható);

2. személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre (érintettre) vonatkozó bármely információ (ilyen, az érintettel kapcsolatba hozható adatnak minősül különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés);

3. különleges adat: a személyes adatok különleges kategóriáiba tartozó minden adat, azaz a faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a genetikai adatok, a természetes személyek egyedi azonosítását célzó biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok;

4. adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely – törvényben vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott keretek között – önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja;

5. adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők ( ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

6. adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely – törvényben vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott keretek között és feltételekkel – az adatkezelő megbízásából vagy rendelkezése alapján személyes adatokat kezel;

7. adatvédelmi incidens: az adatbiztonság olyan sérelme, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisülését, elvesztését, módosulását, jogosulatlan továbbítását vagy nyilvánosságra hozatalát, vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi. 

További hivatkozott jogszabályok:

 • a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény
 • a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény

III. A VÁLLALKOZÓ ADATKEZELÉSEI

3.1. A honlap látogatása

A Vállalkozónak a https://dreamalu.hu honlapján a nyilvánosság részére közzétett információk megtekintéséhez személyes adatok megadása nem szükséges.

A weboldal látogatóiról a Vállalkozó személyes adatokat nem gyűjt.

3.2. Ügyfelek adatainak kezelése

A Vállalkozó az Ügyfelek azon személyes adatait jogosult kezelni, amelyek az Ügyfél és a Vállalkozó közötti árajánlat kéréssel, szerződéssel, ezen belül annak létrejöttével, nyilvántartásával és teljesítésével összefüggenek.

A kezelt adatok köre: név, telefonszám és e-mail cím, tehát a számla kiállításához szükséges adatok és a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges kontaktinformációk.

1. Adatkezelés célja: az adatkezelés célja kizárólag a szerződés megkötéséhez, teljesítéséhez, módosításához vagy megszüntetéséhez kapcsolódó cél.

2. Adatkezelés jogalapja: az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása, valamint az érintett és a Vállalkozó közötti szerződés megkötése és teljesítése [Infotv. 5. § b) pont].

3. Adatkezelés időtartama: az adatkezelés időtartama a szerződés teljesítését követő 8 (nyolc) év az Szvt. szerinti bizonylatok megőrzésére vonatkozó jogszabályi előírások szerint [Számv. tv. 169.§].

3.3. Szállítók, üzleti partnerek adatainak kezelése

A Vállalkozó a szállítóinak, üzleti partnereinek azon személyes adatait jogosult kezelni, amelyek az Ügyfél és a Vállalkozó közötti ajánlattétellel és szerződéssel, ezen belül annak létrejöttével, nyilvántartásával és teljesítésével összefüggenek. A kezelt adatok köre: az ajánlatkérésben, megrendelésben, szerződésben megadott adatok, kontaktinformációk, valamint a számlák kiállításához szükséges adatok.

1. Adatkezelés célja: az adatkezelés célja kizárólag a szerződés megkötéséhez, teljesítéséhez, módosításához vagy megszüntetéséhez kapcsolódó cél.

2. Adatkezelés jogalapja: az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása, valamint az érintett és a Vállalkozó közötti szerződés megkötése [Infotv. 5. § b) pont].

3. Adatkezelés időtartama: az adatkezelés időtartama a szerződés teljesítését követő 8 (nyolc) év, az Szvt. szerinti bizonylatok megőrzésére vonatkozó jogszabályi előírások szerint [Számv. tv. 169.§].

3.4. Álláshirdetésre jelentkezők adatainak kezelése

A Vállalkozó kezeli a hozzá közvetlenül-, vagy munkaerő közvetítőn keresztül beérkezett önéletrajzokban és a csatolt egyéb dokumentumokban szereplő személyes adatokat. A kezelt adatok köre: az önéletrajzokban és a csatolt egyéb dokumentumokban szereplő, az érintett által megadott személyes adatok.

1. Adatkezelés célja: az adatkezelés célja az érintett végzettségének és érdeklődési körének leginkább megfelelő álláslehetőségekről való értesítése, az érintettel időpont egyeztetése és a kiválasztási eljárás lefolytatása.

2. Adatkezelés jogalapja: az adatkezelés jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása, amely hozzájárulást az érintett az önéletrajzának és az ehhez kapcsolódó dokumentumoknak a megküldésével adja meg [Infotv. 5. § b) pont].

3. Adatkezelés időtartama: az adatkezelés időtartama sikeres pályázat esetén a munkajogviszony időtartama, sikertelen pályázat esetén a kiválasztást követően a sikertelen pályázók pályázati anyaga törlésre kerül.

IV. AZ ADATOK MEGISMERÉSÉRE JOGOSULTAK KÖRE

[Infotv. 5. § (6) bek.]

A személyes adatokat a Vállalkozó a vonatkozó adatkezelési célhoz kapcsolódó hozzáférési jogosultságokkal rendelkező munkavállalói részére szolgáltatási szerződések alapján adatfeldolgozási- vagy kiszervezett tevékenységet végző személyek, szervezetek ismerhetik meg, a Vállalkozó által meghatározott terjedelemben és a tevékenységük végzéséhez szükséges mértékben.

Név: ESZPERANTÓ TÉR Kft.
székhely: 8000 Székesfehérvár, Eszperantó tér 3. földszint 1.
cégjegyzékszám: 07 09 023634
adószám: 24299510207

A fenti vállalkozás a Vállalkozó könyvelését és bérszámfejtését biztosítja, így a Vállalkozó által kiállított bizonylatokhoz (és az ezeken kezelt személyes adatok), illetve a bérszámfejtéshez kapcsolódóan kezelt adatok tekintetében adatfeldolgozási tevékenységet végez.

V. ADATBIZTONSÁG

Az informatikai rendszerek működtetése során a szükséges jogosultságkezelési, belső szervezési és technikai megoldásokkal biztosítjuk, hogy az értintettek adatai illetéktelen személyek birtokába ne juthassanak, illetéktelen személyek az adatokat a rendszerből ne tudják törölni, lementeni vagy módosítani.

Az esetleges adatvédelmi incidensekről az Infotv. 25/E § rendelkezése szerint nyilvántartást vezetünk, amennyiben szükséges, a felmerülő incidensekről tájékoztatjuk az érintettet, amennyiben ezt a GDPR és az Info tv. kötelezővé teszi.

VI. AZ ADATKEZELÉSEKKEL KAPCSOLATOS JOGOK ÉS ÉRVÉNYESÍTÉSÜK

6.1. Az adatkezelő és az annak megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által kezelt személyes adatai vonatkozásában az érintett jogai [Infotv. 14. §]:a) előzetes tájékozódáshoz való jog

 1. b) hozzáféréshez való jog (személyes adatainak és az azok kezelésével összefüggő információk rendelkezésre bocsátása)
 2. c) helyesbítéshez való jog (személyes adatok helyesbítése, illetve kiegészítése)
 3. d) az adatkezelés korlátozásához való jog (személyes adatai kezelésének korlátozása)
 4. e) törléshez való jog (személyes adatainak törlése)

6.2. A TÁJÉKOZTATÁS KÉRÉSHEZ ÉS A HOZZÁFÉRÉSHEZ VALÓ JOG

[Infotv. 16. §, 17. §]

Az érintett írásban tájékoztatást kérhet a Vállalkozótól, hogy a Vállalkozó tájékoztassa:

 1. milyen személyes adatait,
 2. milyen jogalapon,
 3. milyen adatkezelési cél miatt,
 4. milyen forrásból,
 5. mennyi ideig kezeli,
 6. kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait.

A Vállalkozó az érintett kérelmét az Infotv. 15. § b) pontjában foglaltaknak megfelelően legfeljebb
25 (huszonöt) napon belül, az érintett által megadott elérhetőségre küldött elektronikus vagy postai levélben teljesíti.

A Vállalkozó az érintettől a kérelem teljesítését megelőzően, annak tartalmának pontosítását, a kérelmezett információk, illetve adatkezelési tevékenységek pontos megjelölését kérheti.

Amennyiben az érintett jelen pont szerinti hozzáférési joga hátrányosan érinti mások jogait és szabadságait, így különösen mások üzleti titkait vagy szellemi tulajdonát, a Vállalkozó jogosult az érintett kérelmének teljesítését szükséges és arányos mértékben megtagadni.

Abban az esetben, amennyiben az érintett a fenti tájékoztatást több példányban kéri, az adatkezelő jogosult a többlet példányok elkészítésének adminisztratív költségeivel arányos és ésszerű mértékű díjat felszámítani.

Amennyiben az érintett által megjelölt személyes adatot a Vállalkozó nem kezeli, úgy erről is köteles az érintettet írásban tájékoztatni.

6.3. A HELYESBÍTÉSHEZ VALÓ JOG

[Infotv. 18. §]

Az érintett írásban kérheti, hogy a Vállalkozó módosítsa azt a személyes adatát, mely pontatlan, helytelen vagy hiányos. A Vállalkozó ebben az esetben a megjelölt személyes adatokat haladéktalanul pontosítja vagy helyesbíti, illetve, ha az az adatkezelés céljával összeegyeztethető, az érintett által rendelkezésére bocsátott további személyes adatokkal vagy az érintett által a kezelt személyes adatokhoz fűzött nyilatkozattal kiegészíti. A Vállalkozó az érintettet erről az érintett által megadott elérhetőségre küldött elektronikus vagy postai levélben értesíti.

A Vállalkozó abban az esetben mentesül a helyesbítésre vonatkozó kötelezettség alól, ha

 1. a pontos, helytálló, illetve hiánytalan személyes adatok nem állnak rendelkezésére és azokat az érintett sem bocsátja a Vállalkozó rendelkezésére, vagy
 1. az érintett által rendelkezésére bocsátott személyes adatok valódisága kétséget kizáróan nem állapítható meg. 

6.4. A TÖRLÉSHEZ VALÓ JOG

[Infotv. 20. §]

Az érintett írásban kérheti a Vállalkozótól a személyes adatainak a törlését. Az érintett a törléshez kapcsolódó kérelmét írásban köteles előterjeszteni és köteles megjelölni, hogy mely személyes adatot milyen okból kíván töröltetni.

A törlési kérelmet a Vállalkozó abban az esetben utasítja el, ha valamely jogszabály a Vállalkozót a személyes adatok további tárolására kötelezi. Amennyiben nincs ilyen kötelezettsége a Vállalkozónak, úgy a Vállalkozó az érintett kérelmét legfeljebb 15 (tizenöt) napon belül teljesíti, és erről az érintett által megadott elérhetőségre küldött elektronikus vagy postai levélben értesíti. 

6.5. A ZÁROLÁSHOZ VALÓ JOG

Az érintett írásban kérheti, hogy a személyes adatait a Vállalkozó zárolja. A zárolás addig tart, amíg az érintett által megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását. Az adatok zárolását kérheti az érintett például abban az esetben, ha úgy gondolja, hogy a személyes adatát a Vállalkozó jogellenesen kezelte, azonban az érintett által kezdeményezett hatósági vagy bírósági eljárás érdekében szükséges az, hogy a személyes adatát a Vállalkozó ne törölje. Ebben az esetben a hatóság vagy a bíróság megkereséséig a Vállalkozó tovább tárolja a személyes adatot, ezt követően törli az adatokat, és erről az érintettet az általa megadott elérhetőségre küldött elektronikus vagy postai levélben értesíti. 

6.6. AZ ADATKEZELÉS KORLÁTOZÁSÁHOZ VALÓ JOG

[Infotv. 19. §]

Az érintett írásban kérheti, hogy személyes adatainak kezelését a Vállalkozó korlátozza. A korlátozás időtartama alatt a korlátozással érintett személyes adatokkal a Vállalkozó, illetve az általa megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó a tároláson túl egyéb adatkezelési műveletet kizárólag az érintett jogos érdekének érvényesítése céljából vagy jogszabályban meghatározottak szerint végezhet.
Az adatkezelés korlátozását akkor és annyi ideig kérheti az érintett,

 1. ha az érintett vitatja a Vállalkozó, illetve az adatfeldolgozó által kezelt személyes adatok pontosságát, helytállóságát vagy hiánytalanságát, és a kezelt személyes adatok pontossága, helytállósága vagy hiánytalansága kétséget kizáróan nem állapítható meg (a fennálló kétség tisztázásának időtartamára),
 2. ha az adatok törlésének lenne helye, de az érintett írásbeli nyilatkozata vagy a Vállalkozó rendelkezésére álló információk alapján megalapozottan feltételezhető, hogy az adatok törlése sértené az érintett jogos érdekeit (a törlés mellőzését megalapozó jogos érdek fennállásának időtartamára),
 3. ha az adatok törlésének lenne helye, de közfeladatot ellátó szerv által vagy részvételével végzett eljárások során az adatok bizonyítékként való megőrzése szükséges (a vizsgálat vagy eljárás lezárásáig).

Korlátozás esetén a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében vagy uniós, illetve valamely európai uniós tagállam fontos közérdekből lehet kezelni.

A Vállalkozó az adatkezelés korlátozásának feloldásáról az érintettet előzetesen tájékoztatja.

A Vállalkozó az érintett korlátozásához való jogának érvényesítésére irányuló kérelmének teljesítését követően haladéktalanul tájékoztatja azon személyeket, akikkel az érintett személyes adatait közölte, feltéve, hogy az nem lehetetlen vagy nem igényel a Vállalkozó aránytalan erőfeszítést. Az érintettet kérésére a Vállalkozó tájékoztatja ezen címzettekről.

6.7. A TILTAKOZÁSHOZ VALÓ JOG

Amennyiben az érintettek adatainak kezelésére jogos érdekre alapítottan kerül sor, úgy az érintett számára az adatkezelés kapcsán biztosítani kell a megfelelő tájékoztatást és a tiltakozás jogának érvényesítését. A jelen jogra legkésőbb az érintettel való első kapcsolatfelvétel során kifejezetten fel kell hívni a figyelmét.

Az érintett ennek alapján jogosult tiltakozni személyes adatainak kezelése ellen és ilyen esetben a Vállalkozó nem kezelheti tovább az érintett személyes adatait, kivéve, ha bizonyítható, hogy

 1. az adatkezelést a Vállalkozó részéről olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben vagy
 2. az adatkezelés a Vállalkozó jogi igényeinek előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódik. 

6.8. A JOGORVOSLATHOZ VALÓ JOG

 6.7.1. Vállalkozóval történő vitarendezés

Az érintett a személyes adataik kezelésével kapcsolatos tiltakozásaikat, kérelmeiket a Vállalkozónak szóban (személyesen) vagy írásban (személyesen vagy más által átadott irat útján, avagy postai úton vagy elektronikus levelezési címen) jelenthetik be az I. pontban, az Adatkezelő megnevezésénél megjelölt elérhetőségeken.

6.7.2. Panasztételhez való jog [Infotv. 22. §]

Amennyiben Önnek a személyes adataival kapcsolatos tiltakozását, panaszát, kérelmeit Vállalkozóval nem sikerült megnyugtató módon rendeznie, vagy Ön bármikor úgy ítéli meg, hogy személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll, úgy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál jogosult bejelentést tenni.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf. 5.

Telefon: +36 (1) 391-1400

Telefax: +36 (1) 391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Web: http://naih.hu 

6.7.3. A bírósághoz fordulás joga (keresetindítási jog) [Infotv. 23. §] 

Az érintett – panasztételi jogától függetlenül – bírósághoz fordulhat, ha a személyes adatainak kezelése során megsértették a GDPR, illetve az Infotv. által biztosított jogait.

A Vállalkozóval, mint belföldi tevékenységi hellyel rendelkező adatkezelővel szemben magyar bíróság előtt indítható per.

Az érintett a pert a lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindíthatja. Magyarországon a törvényszékek elérhetősége az alábbi linken található: http://birosag.hu/torvenyszekek

VII. EGYÉB TÁJÉKOZTATÁSOK

7.1. A SZEMÉLYES ADATOKKAL ÖSSZEFÜGGŐ JOGOK ÉRVÉNYESÍTÉSE AZ ÉRINTETT HALÁLÁT KÖVETŐEN

[Infotv. 25. §]

Az érintett halálát követő öt éven belül az elhaltat életében megillető jogokat az érintett által arra ügyintézési rendelkezéssel, illetve az adatkezelőnél tett nyilatkozattal (közokiratban vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban) meghatalmazott személy jogosult érvényesíteni. Ha az érintett nem tett ilyen nyilatkozatot, akkor az elhaltat életében megillető jogokat az érintett Polgári Törvénykönyv szerinti közeli hozzátartozója érvényesítheti az érintett halálát követő öt éven belül (több közeli hozzátartozó esetén az a közeli hozzátartozó jogosult érvényesíteni a fenti jogokat, aki ezen jogosultságát elsőként gyakorolja).

logo

Rólunk

Karbantartás mentes alumínium lamellás prémium kerítések és kapuk, méretre gyártva, közvetlenül a gyártótól

Hívj minket

0670-3244-060

Rólunk

Karbantartás mentes alumínium lamellás prémium kerítések és kapuk, méretre gyártva, közvetlenül a gyártótól

Hívj minket